goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Báo cáo tài chính năm 2016

Cập nhật Thứ 3, 11.04.2017

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO trình bày cáo cáo này cùng với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016

1. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc :

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO (gọi tắt là "Công ty") đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày thành lập báo cáo tài chính là :

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Quang Thái    Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Trần Xuân Hạnh       Phó Chủ tịch
Ông Hồ Cảnh Sơn           Thành viên
Ông Dương Mạnh Lân     Thành viên
Ông Nguyễn Hiếu Liêm   Thành viên

Ban Tổng Giám đốc :

Ông Phạm Quang Thái     Tổng Giám đốc
Ông Trần Xuân Hạnh      Phó Tổng Giám đốc
Ông Dương Mạnh Lân      Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa         Trưởng ban
Bà Lê Trần Thanh Trâm          Thành viên
Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên   Thành viên

2. Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hàng năm phản ánh trung thực và lợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải

  • Lựa trọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán
  • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và cẩn trọng
  • Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính
  • Lập các báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Xem thêm tại file đính kèm

File đính kèm: