goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú Y Trung ương NAVETCO được đại hội thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2013

Căn cứ vào nội dung biên bản đã được đa số thành viên tham dự đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường kỳ ngày 15 tháng 04 năm 2917, biểu quyết thống nhất :

Nghị quyết

Điều 1. Nội dung

1/ Thông qua các nội dung :

  • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kê hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
  • Báo cáo hoạt động và tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Tờ trình lựa trọn đơn vị kiểm toán năm 2017
  • Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
  • Phê duyệt uỷ quyền cho HĐQT lựa trọn đơn vị kiểm toán

Chi tiết xem tại file đính kèm