goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Công bố thông tin Người Phụ trách Quản trị Công ty

Cập nhật Thứ 6, 15.07.2022

Chủ tịch HĐQT nêu và yêu cầu các thành viên HĐQT thảo luận nội dung bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo qui định tại Nghị định 155/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị đề cử Bà Lê Bá Trinh Giang là người phụ trách quản trị Công ty.

Chi tiết xem tại file đính kèm