goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận năm 2021

Cập nhật Thứ 6, 25.03.2022

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cùa Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Thuốc thú y TW NAVETCO giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giữa năm 2021 với năm 2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm