goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Thông báo Chốt danh sách đăng ký lưu kí chứng khoán

Cập nhật Thứ 2, 25.07.2016

Thông báo

V/v : Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO

Căn cứ :

 • Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2016 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
 • Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 • Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
 • Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán;
 • Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
 • Nghị quyết số  /NQ-HĐQT ngày /  /2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty về thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM), nội dung cu thể như sau :

1. Thông tin chứng khoán chốt danh sách :

 • Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO
 • Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký 16h00 ngày 31/8/2016

Vui lòng xem thêm tại file đính kèm