goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Thông báo Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Cty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO

Cập nhật Thứ 6, 15.08.2014

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco

 • Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO;
 • Căn cứ Nghị quyết số 209/NQ-NVC ngày 11/7/2014 của HĐQT v/v tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty thuốc Thú y TW NAVETCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO được tổ chức như sau:

1. Thời gian : 14h30 ngày 29/8/2014 (thứ Sáu)

2. Địa điểm :   Tòa nhà Văn phòng quốc hội - Vụ công tác phía Nam

Địa chỉ : 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ĐHĐCĐ)

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;
 • Thông qua một số Quy chế hoạt động và tờ trình.

4. Tài liệu trình Đại hội : chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải tai website công ty

5. Đối tượng tham dự Đại hội :

 • Tất cả các cổ đông của NAVETCO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/7/2014
 • Những cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm. Người được ủy quyền không đươc ủy quyền cho người khác.

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ :

 • Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng cách gủi thư, điện thoại, fax trước 14h00 ngày 28/8/2014 theo địa chỉ : Phòng tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO - 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM - ĐT : 08 38225063 - Fax : 08 38225060
 • Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND, giấy ủy quyền (Theo mẫu đính kèm) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

7. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cô đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TICH

(Đã ký)

Phạm Quang Thái