goto top
Goto Top
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
  Contact
  •   Contact
NAVETCO NAVETCO

Thông báo thư mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Update on Wed, 10.06.2020

Đại hội cổ đông thường niên 2020

1. Thông báo mời đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2. Đăng ký hop/uỷ quyền họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3. chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
4. Quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
5. Tổng giám đốc báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
6. báo cáo hoat dong của BTQ
7. báo cáo của ban kiem soat
8. thông bao đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
9. Dự thảo đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
10. Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
11. Đon ứng cử đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
12. Dơn đề cử đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
13. Sơ yếu ly lịch đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
14. Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm