Báo cáo Tài chính

Năm 2023

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

20-01-2021
Báo cáo quyết toán Quý 4 năm 2020
13-08-2020
Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020
19-07-2020
Báo cáo quyết toán Quý 2 năm 2020
20-04-2020
Báo cáo quyết toán Quý 1 năm 2020
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

25-03-2020
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
16-10-2019
Báo cáo quyết toán Quý 3 năm 2019
14-08-2019
Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019
19-07-2019
Báo cáo quyết toán Quý 2 năm 2019
17-04-2019
Báo cáo quyết toán Quý 1 năm 2019
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

28-03-2019
Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán

File Đính Kèm

bao-cao-tai-chinh-2018

17-01-2019
Báo cáo quyết toán Quý 4 năm 2018
19-10-2018
Báo cáo Quyết toán Quý 3 năm 2018
17-08-2018
Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018
19-07-2018
Báo cáo quyết toán Quý 2 năm 2018

File Đính Kèm

Quyet toan Quy 2 2018

16-04-2018
Báo cáo Quyết toán quý 1 năm 2018
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

30-03-2018
Báo cáo Tài Chính năm 2017 (Đã kiểm toán)
05-03-2018
Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý 4 năm 2017

File Đính Kèm

quyet toan quy 4_2017

13-10-2017
Kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017
31-08-2017
Báo Cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2016

15-03-2017
Báo cáo tài chính năm 2016
31-10-2016
Báo cáo quyết toán sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016

File Đính Kèm

Bao cao quyet toan

10-08-2016
Báo cáo tài chính bán niên 2016
31-03-2016
Báo cáo quyết toán sản xuất kinh doanh quý I-2016
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2015

24-03-2016
Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã kiểm toán)
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2014

10-03-2015
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 (đã kiểm toán)
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2013

15-04-2014
Báo cáo tài chính năm 2013
20-03-2014
Báo cáo Tài chính từ ngày 5/11/2013 - 31/12/2013
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC