Báo cáo Tài chính

Năm 2022

28-07-2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
28-01-2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
21-01-2022
Báo cáo Quyết toán quý 4 năm 2021
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

15-08-2021
Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

13-04-2020
Báo cáo tài chính năm 2019
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

14-08-2019
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2019
29-03-2019
Báo cáo Tài chính năm 2018

File Đính Kèm

bao-cao-tai-chinh-2018

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

19-10-2018
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
16-05-2018
Báo cáo Tài Chính năm 2017
16-04-2018
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

21-09-2017
Báo Cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
11-04-2017
Báo cáo tài chính năm 2016

File Đính Kèm

Bao cao tai chinh 2016

15-02-2017
Báo cáo tài chính bán niên 2016
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2016

13-07-2016
Báo cáo tài chính năm 2015

File Đính Kèm

Bao cao tai chinh 2015

13-07-2016
Báo cáo quyết toán sản xuất kinh doanh quý I-2016
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2015

21-05-2015
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
21-05-2015
Báo cáo Tài chính năm 2013
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu