Báo Cáo Thường Niên

Năm 2024

09-04-2024
Báo cáo thường niên năm 2023
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2023

14-04-2023
Báo cáo thường niên 2022
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2022

13-04-2022
Báo cáo Thường Niên 2021
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

12-04-2021
Báo cáo thường niên năm 2020

File Đính Kèm

Bao-cao-thuong-nien-2020

Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

24-04-2020
Báo cáo thường niên năm 2019

File Đính Kèm

bao-cao-thuong-nien-2019

Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

10-04-2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

04-05-2018
Báo cáo thường niên năm 2017
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

15-04-2017
Báo cáo thường niên 2016

File Đính Kèm

bao-cao-thuong-nien-2016

Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2016

13-07-2016
Báo cáo thường niên 2015
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2015

23-05-2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC