Báo Cáo Thường Niên

Năm 2022

16-08-2022
Báo cáo Thường Niên 2021
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

14-04-2021
Báo cáo thường niên năm 2020

File Đính Kèm

Bao-cao-thuong-nien-2020

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

28-04-2020
Báo cáo thường niên năm 2019

File Đính Kèm

bao-cao-thuong-nien-2019

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

28-04-2020
Báo cáo thường niên năm 2018

File Đính Kèm

BAO CAO THUONG NIÊN

20-08-2019
Báo cáo tài chính bán niên 2018
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

04-05-2018
Báo cáo thường niên năm 2017
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

20-07-2017
Báo cáo thường niên 2016

File Đính Kèm

bao-cao-thuong-nien-2016

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2016

13-07-2016
Báo cáo thường niên 2015
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2015

23-05-2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu