Báo cáo tình hình quản trị công ty

Năm 2023

23-01-2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2022

13-01-2023
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022
28-07-2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

24-01-2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
30-07-2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

25-01-2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020
15-07-2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

18-01-2020
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019
25-07-2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

11-01-2019
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018
18-07-2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

26-01-2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
31-07-2017
Báo Cáo Tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2017
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2016

17-01-2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
12-07-2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2015

22-01-2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
17-07-2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2014

21-01-2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2014
21-05-2014
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC