Đại Hội đồng cổ đông

Năm 2024

13-05-2024
CBTT NQ 282/NQ-HĐQT về việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
03-04-2024
CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02-04-2024
CBTT NQ 187/NQ-HĐQT về việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
02-04-2024
CBTT Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT về thống nhất thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
01-03-2024
CBTT Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 29.2.2024 về việc chốt DS cổ đông hiện hữu để trả cổ tức bằng bổ sung bằng tiền năm 2022 và tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024
01-03-2024
CBTT Thông báo số 104/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2023

14-12-2023
CBTT Biên bản số: 822/BB-ĐHĐCĐ; Nghị quyết số: 823/NQ-ĐHĐCD Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
14-12-2023
CBTT thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028
08-12-2023
CBTT BB số 808/BB-HĐQT + NQ số 809/NQ-HĐQT về thông qua chốt DS ứng cử TV HĐQT,BKS 2023 - 2028_signed
06-12-2023
Clip Huong dan tham du DHDCD Bất thường 2023
21-11-2023
CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Tài liệu bổ sung hoàn chỉnh)
17-11-2023
CBTT Nghị quyết số 765/NQ-HĐQT về thống nhất thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
10-10-2023
CBTT Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
09-10-2023
CBTT NQ 657/NQ-HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
08-09-2023
CBTT NQ số 578/NQ-HĐQT về ngày chốt DS cổ đông hiện hữu để trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
08-09-2023
CBTT TB số 579/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
27-04-2023
CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
14-04-2023
VET - Clip hướng dẫn tham dự và biểu quyết ĐHĐCĐ 2023
05-04-2023
Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
05-04-2023
VET - Hướng dẫn sử dụng hệ thống EzGSM
04-04-2023
CBTT NQ số 162/NQ - HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2023
22-02-2023
CBTT T.báo số 68/TB -NVC về ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ 2023
08-02-2023
CBTT NQ số 43/NQ HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2022

28-04-2022
Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022
18-04-2022
Video Hướng dẫn họp Đại Hội Cổ Đông trực tuyến 2022
07-04-2022
CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp trực tuyến Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022
06-04-2022
CBTT Nghị quyết 139 Thông qua Chương trình tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022
04-03-2022
CBTT TB số 96/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
04-03-2022
CBTT NQ số 94/NQ -NVC về tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

28-04-2021
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
07-04-2021
CBTT Thông báo mời họp tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
10-03-2021
CBTT TB số 79/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
08-03-2021
CBTT NQ số 75/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

28-10-2020
CBTT BB 508/BB-ĐHĐCĐ và NQ 509/NQ-ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
13-10-2020
CBTT CV 481/NVC Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Phương án bán CP quỹ cho Người lao động
26-06-2020
CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
10-06-2020
CBTT TB mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020
21-05-2020
CBTT TB số 215/TB-NVC ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
15-05-2020
Nghị quyết 209/NQ-HĐQT về ngày đăng ký giao dịch cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14-04-2020
CBTT CV 1866/ĐKKD - THKD của SKH &ĐT TPHCM về việc Gia Hạn Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
17-03-2020
CBTT CV 106/NVC xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

04-10-2019
CBTT BB 402/BB-ĐHĐCĐ và NQ 403/NQ-ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về bán CPQ cho NLĐ
11-09-2019
CBTT số 364/NVC Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán CPQ cho NLĐ
27-04-2019
CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11-04-2019
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04-03-2019
CBTT NQ số 72/NQ-HĐQT về ngày ĐHĐCĐ thường niên 2019
04-03-2019
CBTT TB số 73/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

16-11-2018
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
31-10-2018
CBTT NQ 448/NQ-HĐQT và TB số 449/TB-NVC về thay đổi thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
17-10-2018
CBTT TB mời họp và Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018
03-10-2018
CBTT BB 406/BB + NQ 407/NQ - ĐHĐCĐ về xin ý kiến bằng văn bản xin bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ ; Mã ngành: 4933
25-09-2018
CBTT TB số 397/TB-NVC Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
21-09-2018
CBTT NQ số: 394/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
17-09-2018
CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng VB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Mã ngành 4933
22-08-2018
CBTT BB 341/BB + NQ 342/NQ -ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2018
23-07-2018
CBTT CV số 298/NVC về ngày ĐK cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017
18-07-2018
CBTT NQ số 280/NQ-HĐQT thông qua chốt DS cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng VB về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017
08-06-2018
CBTT Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
03-05-2018
CBTT NQ số: 136/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
03-05-2018
CBTT TB 137/NVC về ngày ĐK cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

15-04-2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
15-04-2017
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2017
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2013

01-10-2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC