Đại Hội đồng cổ đông

Năm 2022

29-04-2022
Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022
08-04-2022
Thông báo mời họp trực tuyến Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

29-04-2021
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

03-07-2020
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

27-04-2019
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

17-11-2018
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
17-10-2018
Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018
10-06-2018
Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

File Đính Kèm

BB+NQ ĐHĐCĐ 20180001

09-05-2018
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

26-07-2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
26-07-2017
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2017

File Đính Kèm

BIEN-BAN-HOP-CO-DONG0001

31-05-2017
Đại Hội đồng Cổ Đông Thường niên NAVETCO năm 2017 thành công tốt đẹp

File Đính Kèm

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2016

11-05-2016
Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

File Đính Kèm

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2015

10-12-2015
Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Cty Cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO

File Đính Kèm

10-12-2015
Tổ Chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

File Đính Kèm

22-05-2015
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu