Đại Hội đồng cổ đông

Năm 2023

08-09-2023
CBTT NQ số 578/NQ-HĐQT về ngày chốt DS cổ đông hiện hữu để trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
08-09-2023
CBTT TB số 579/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
27-04-2023
CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
14-04-2023
VET - Clip hướng dẫn tham dự và biểu quyết ĐHĐCĐ 2023
05-04-2023
Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
05-04-2023
VET - Hướng dẫn sử dụng hệ thống EzGSM
04-04-2023
CBTT NQ số 162/NQ - HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2023
22-02-2023
CBTT T.báo số 68/TB -NVC về ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ 2023
08-02-2023
CBTT NQ số 43/NQ HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2022

28-04-2022
Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022
18-04-2022
Video Hướng dẫn họp Đại Hội Cổ Đông trực tuyến 2022
07-04-2022
CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp trực tuyến Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022
06-04-2022
CBTT Nghị quyết 139 Thông qua Chương trình tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022
04-03-2022
CBTT TB số 96/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
04-03-2022
CBTT NQ số 94/NQ -NVC về tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

28-04-2021
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
07-04-2021
CBTT Thông báo mời họp tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
10-03-2021
CBTT TB số 79/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
08-03-2021
CBTT NQ số 75/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

28-10-2020
CBTT BB 508/BB-ĐHĐCĐ và NQ 509/NQ-ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
13-10-2020
CBTT CV 481/NVC Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Phương án bán CP quỹ cho Người lao động
26-06-2020
CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
10-06-2020
CBTT TB mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020
21-05-2020
CBTT TB số 215/TB-NVC ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
15-05-2020
Nghị quyết 209/NQ-HĐQT về ngày đăng ký giao dịch cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14-04-2020
CBTT CV 1866/ĐKKD - THKD của SKH &ĐT TPHCM về việc Gia Hạn Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
17-03-2020
CBTT CV 106/NVC xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

04-10-2019
CBTT BB 402/BB-ĐHĐCĐ và NQ 403/NQ-ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về bán CPQ cho NLĐ
11-09-2019
CBTT số 364/NVC Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán CPQ cho NLĐ
27-04-2019
CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11-04-2019
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04-03-2019
CBTT NQ số 72/NQ-HĐQT về ngày ĐHĐCĐ thường niên 2019
04-03-2019
CBTT TB số 73/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

16-11-2018
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
31-10-2018
CBTT NQ 448/NQ-HĐQT và TB số 449/TB-NVC về thay đổi thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
17-10-2018
CBTT TB mời họp và Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018
03-10-2018
CBTT BB 406/BB + NQ 407/NQ - ĐHĐCĐ về xin ý kiến bằng văn bản xin bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ ; Mã ngành: 4933
25-09-2018
CBTT TB số 397/TB-NVC Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
21-09-2018
CBTT NQ số: 394/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
17-09-2018
CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng VB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Mã ngành 4933
22-08-2018
CBTT BB 341/BB + NQ 342/NQ -ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2018
23-07-2018
CBTT CV số 298/NVC về ngày ĐK cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017
18-07-2018
CBTT NQ số 280/NQ-HĐQT thông qua chốt DS cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng VB về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017
08-06-2018
CBTT Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
03-05-2018
CBTT NQ số: 136/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
03-05-2018
CBTT TB 137/NVC về ngày ĐK cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

15-04-2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
15-04-2017
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2017
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2013

01-10-2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC