Điều lệ và Quy chế

Năm 2023

15-12-2023
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
14-12-2023
CBTT Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
14-12-2023
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty
14-12-2023
Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
14-12-2023
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

04-05-2021
Quy chế Công bố Thông tin Công ty NAVETCO
28-04-2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
28-04-2021
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty NAVETCO
28-04-2021
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty NAVETCO
28-04-2021
Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty NAVETCO
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC