Thông tin nhà đầu tư

Năm 2023

19-07-2023
CBTT DS cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2022

01-02-2023
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022
19-07-2022
CBTT BC cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC