Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ NAVET-LPVAC (PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ VÀ ĐẬU TRÊN DÊ)

NAVET-LPVAC (PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ VÀ ĐẬU TRÊN DÊ)

Vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và Đậu trên dê

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ NAVET-ECOVAC F

NAVET-ECOVAC F

Vắc xin phòng bệnh Phù đầu và tiêu chảy

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ NHIỆT THÁN

NHIỆT THÁN

VẮC XIN NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ XUẤT HUYẾT THỎ

XUẤT HUYẾT THỎ

Vắc xin phòng bệnh Xuất huyết thỏ

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU, BÒ (CHỦNG P52)

TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU, BÒ (CHỦNG P52)

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ NHỊ GIÁ TỤ HUYẾT TRÙNG VÀ PHÓ THƯƠNG HÀN HEO

NHỊ GIÁ TỤ HUYẾT TRÙNG VÀ PHÓ THƯƠNG HÀN HEO

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng và Phó thương hàn heo

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ PHÓ THƯƠNG HÀN HEO

PHÓ THƯƠNG HÀN HEO

Vắc xin phòng bệnh Phó thương hàn

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ  TỤ HUYẾT TRÙNG HEO

TỤ HUYẾT TRÙNG HEO

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng heo

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ DỊCH TẢ HEO TẾ BÀO

DỊCH TẢ HEO TẾ BÀO

Vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo

Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC