Thuốc sát trùng

Thuốc sát trùng NAVET-B.K.C 80 (TÔM)

NAVET-B.K.C 80 (TÔM)

Sát trùng dụng cụ, ao, hồ nuôi tôm

Thuốc sát trùng NAVET-B.K.C 80 (CÁ)

NAVET-B.K.C 80 (CÁ)

Sát trùng dụng cụ, ao, hồ nuôi cá

Thuốc sát trùng SODIUM CHLORITE 20% POWDER

SODIUM CHLORITE 20% POWDER

Khử trùng nước, sát khuẩn, khử mùi trong nuôi trồng thủy sản

Thuốc sát trùng NAVET-IODINE (TÔM)

NAVET-IODINE (TÔM)

Sát trùng dụng cụ, ao, hồ nuôi tôm

Thuốc sát trùng NAVET-IODINE (CÁ)

NAVET-IODINE (CÁ)

Sát trùng dụng cụ, ao, hồ nuôi cá

Thuốc sát trùng WOLMIS

WOLMIS

Xử lý ao, hồ, dụng cụ, nhà xưởng trong nuôi trồng thủy sản

Thuốc sát trùng BENKOCID (TÔM)

BENKOCID (TÔM)

Sát trùng dụng cụ, ao, hồ nuôi tôm

Thuốc sát trùng BENKOCID (CÁ)

BENKOCID (CÁ)

Sát trùng dụng cụ, ao, hồ nuôi cá

Thuốc sát trùng B-K-A (TÔM)

B-K-A (TÔM)

Sát trùng dụng cụ, ao, hồ nuôi tôm

Thuốc sát trùng B-K-A (CÁ)

B-K-A (CÁ)

Sát trùng dụng cụ, ao, hồ nuôi cá

Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC