Vắc Xin Thú Y

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ VẮC XIN TỤ HUYẾT TRÙNG DÊ

VẮC XIN TỤ HUYẾT TRÙNG DÊ

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng dê

Nhập khẩu PISCIVAC IRIDO SI (VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO CÁ)

PISCIVAC IRIDO SI (VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO CÁ)

Vắc xin phòng bệnh do Iridovirus và Streptococcus iniae trên cá

Nhập khẩu AFTOPOR

AFTOPOR

Vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng

Nhập khẩu AFTOVAX

AFTOVAX

Vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng

Nhập khẩu RABISIN

RABISIN

Vắc xin phòng bệnh Dại

Nhập khẩu SWIVAC C

SWIVAC C

Vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn

Nhập khẩu MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE VACCINE

MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE VACCINE

Phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma trên lợn

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ XUẤT HUYẾT THỎ

XUẤT HUYẾT THỎ

Vắc xin phòng bệnh Xuất huyết thỏ

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ TỤ HUYẾT TRÙNG DÊ

TỤ HUYẾT TRÙNG DÊ

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng dê

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ NAVET-LPVAC

NAVET-LPVAC

Vắc xin phòng bệnh Đậu cho dê và Viêm da nổi cục cho trâu, bò

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ NHIỆT THÁN

NHIỆT THÁN

VẮC XIN NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU, BÒ (CHỦNG P52)

TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU, BÒ (CHỦNG P52)

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò

Icon động, để lại yêu cầu
Website đang hoạt động thử nghiệm!