goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NAVETCO

 

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (dưới đây gọi là “Công ty”) là cơ sở pháp lý cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Thuốc Thú y Trung ương và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty theo nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Các cổ đông, Người quản lý điều hành, cùng toàn thể người lao động của Công ty phải có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện Điều lệ này.

Chi tiết xem tại file đính kèm