goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Tờ trình xin ý kiến về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Cập nhật Thứ 4, 11.09.2019

Hội đồng quản trị CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO kính trình Quý cổ đông Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Công ty với các nôi dung sau :

I. Mục đích phát hành

 • Ghi nhận đóng góp của cán bộ nhân viên, người lao động Công ty.
 • Thu hút và giữ chân người lao động có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.
 • Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động.
 • Gắn liền lợi ích của người lao động với lợi ích của Công ty, tạo động lực cho người lao động

II. Phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

 • Loai cổ phần : Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
 • Tổng số cổ phần chào bán : 28.900 cổ phần
 • Tổng mệnh giá chào bán : 289.000.000 đồng
 • Giá chào bán : 13.300 đồng/ cổ phần
 • Nguyên tắc định giá chào bán : Giá chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của đợt chào bán được xac định theo giá trị sổ sách bình quân một cổ phần của lượng cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên tại ngày 30/06/2019
 • Tổng số tiền thu được sau khi chào bán : 384.370.000 đồng

Xem thêm chi tiết tại file đính kèm