goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Thông báo mời họp trực tuyến Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Cập nhật Thứ 5, 07.04.2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO như sau:

  • Thời gian: Vào lúc 9h00, ngày 28 tháng 04 năm 2022 (Thứ năm) 
  • Địa điểm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch coVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý Cố đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  • Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết xem tại Website https://navetco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
  • Đăng ký dự họp: Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 28/4/2022.
  • Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/04/2022.
  • Địa chỉ gửi giấy ủy quyền: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO - Phòng Tổ chức Hành chính Tòa Nhà Lim 3, Tầng 22, Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
  • Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website:ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

Chi tiết xem tại file đính kèm