Công bố thông tin

Năm 2024

10-07-2024
CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 08/7/2024 và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
04-07-2024
CBTT NQ số 472/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại NHNN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
28-06-2024
CBTT đã ký Hợp đồng kiểm toán số: 246/2024/HDKT-DFK ký ngày 28/6/2024 với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam về việc soát xét BCTC bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco
27-06-2024
CBTT Nghị quyết HĐQT số 405/NQ HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
20-05-2024
CBTT NQ 300/NQ-HĐQT về việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng
13-05-2024
CBTT NQ 282/NQ-HĐQT về việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
02-04-2024
CBTT NQ 187/NQ-HĐQT về việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường năm 2024
02-04-2024
CBTT Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT về thống nhất thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
01-03-2024
CBTT Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 29.2.2024 về việc chốt DS cổ đông hiện hữu để trả cổ tức bằng bổ sung bằng tiền năm 2022 và tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024
01-03-2024
CBTT TB số 104/TB-NVC về việc danh sách cổ đông hiện hữu để trả cổ tưc bổ sung bằng tiền năm 2022 và tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2023

29-12-2023
CBTT thay đổi NS số 858/NVC về thay đổi Nhân sự Công ty (Kèm BB số 855/BB-HĐQT và NQ số 856/NQ-HĐQT về việc Ông Phạm Quang Thái thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01.01.2024)
14-12-2023
CBTT thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028
08-12-2023
CBTT BB số: 808/BB-HĐQT, NQ số: 809/NQ - HĐQT về thông qua chốt DS ứng cử TV HĐQT,BKS 2023 - 2028
04-12-2023
CBTT Biên bản số 796/BB-HĐQT và NQ số 797/NQ-HĐQT về việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng
17-11-2023
CBTT Nghị quyết số 765/NQ-HĐQT về thống nhất thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
09-10-2023
CBTT NQ 657/NQ-HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
26-09-2023
CBTT NQ 614/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp
08-09-2023
CBTT TB số 579/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
08-09-2023
CBTT NQ số 578/NQ-HĐQT về ngày chốt DS cổ đông hiện hữu để trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
19-07-2023
CBTT DS cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023
18-07-2023
CBTT CV số 495/NVC về thay đổi địa chỉ trên GCN hoạt động của Chi nhánh Miền Tây
20-06-2023
CBTT HĐ số 199/HĐKT/TC/2023/ về việc ký hợp đồng kiểm toán với công ty AASCS
20-06-2023
CBTT BB và NQ số 423/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
06-06-2023
CBTT Quyết định 1310/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hình chính về thuế
10-03-2023
CBTT NQ số 104/NQ-HĐQT về việc XD nhà công cường độc tại Củ Chi
23-02-2023
CBTT NQ số 77/NQ-HĐQT về ký kết H đồng giao dịch với người có liên quan
20-02-2023
CBTT D.Sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 6 tháng cuối năm 2022
10-01-2023
CBTT BB số 13/BB-HĐQT và NQ số 14/NQ- HĐQT về việc thay đổi nhân sự Công ty
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2022

12-12-2022
CBTT QĐ 3870/QĐ - CT và CV giải trình CBTT xử phạt về thuế
12-12-2022
CBTT CV 738/NVC về giải trình chậm CBTTxử lý vi phạm về thuế
10-11-2022
CBTT BB 688/BB-HĐQT và NQ 689/NQ-HĐQT điều chỉnh loại CP từ hạn chế sang tự do
23-09-2022
CBTT CV số 620/NVC về TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TẠI NAVETCO
14-09-2022
CBTT NQ số 608/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2021
10-08-2022
Công bố thông tin Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 8 ngày 08/08/2022
01-08-2022
CBTT BB số 528/BB-HĐQT và NQ số 529/NQ-HĐQT về việc Thay đổi nhận sự công ty
25-07-2022
CBTT HĐ số 235/HĐKT/TC/2022/ về việc ký hợp đồng kiểm toán với công ty AASCS
20-07-2022
CBTT Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022

File Đính Kèm

CBTT-So-511

15-07-2022
CBTT BB số 504/BB-HĐQT và NQ số 505/NQ-HĐQT về Người Phụ trách Quản trị Công ty
26-04-2022
CBTT BB số 234/BB-HĐQT và NQ số 235/NQ- HĐQT về việc thay đổi nhân sự Công ty
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

27-12-2021
Giải trình CV 474/NVC về CBTT quyết định xử lý vi phạm về thuế
27-12-2021
CBTT QĐ số 2138/QĐ-CT về Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
24-09-2021
CBTT TB số 382/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2020
24-09-2021
CBTT NQ số 381/NQ-HĐQT về ngày cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức 2020
08-07-2021
CBTT HĐ số 231/2021/HĐKT - DFK về hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
10-05-2021
CBTT CV 176/NVC về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7
04-05-2021
CBTT BB 167/BB-HĐQT và NQ 168/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự quản lý nội bộ công ty
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

25-12-2020
CBTT BC 592/BC-NVC về BC kết quả giao dịch bán CPQ cho người lao động
25-12-2020
CBTT CV số 593/NVC CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
30-11-2020
CBTT CV số 555/NVC về giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn
18-11-2020
CBTT NQ 541 thông qua PA chào bán CPQ cho NLĐ_signed
29-10-2020
CBTT BC 512BC-NVC GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ
28-10-2020
CBTT BB 508/BB-ĐHĐCĐ và NQ 509/NQ-ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
13-10-2020
CBTT CV 481/NVC Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Phương án bán CP quỹ cho Người lao động
18-09-2020
CBTT TB số: 456/TB-NVC về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và để lấy ý kiến bằng văn bản
18-09-2020
CBTT NQ số 455/NQ về trả Cổ tức 2019 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
22-07-2020
CBTT BB số 359/BB-HĐQT + NQ số 360/NQ-HĐQT về việc Thôi giữ chức Tổng Giám Đốc của ông Phạm Quang Thái
26-06-2020
CBTT CV 271/NVC về Số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành
23-06-2020
CBTT số 267/NVC về Báo cáo Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
29-05-2020
CBTT CV số 218/NVC về Giao dịch mua lại CPQ + CV chấp thuận của UBCK NN
08-05-2020
CBTT NQ số 200/NQ- HĐQT thông qua phương án mua lại CP hạn chế chuyển nhượng của NLĐ nghỉ việc trước thời hạn cam kết

File Đính Kèm

NQ HĐQT mua CPQ_signed

22-04-2020
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 6
16-04-2020
CBTT số 152/NQ-HĐQT Nghị quyết chuyển từ CP hạn chế sang tự do
10-01-2020
CBTT CV số 19/NVC về CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
10-01-2020
CBTT CV số 18/BC-NVC về BC kết quả giao dịch bán CPQ cho NLĐ
09-01-2020
CBTT CV số 14/NVC về báo cáo tiến độ giao dịch CPQ
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

05-12-2019
CBTT CV số 474/NVC + 475/TB-NVC + CV chấp thuận của UBCKNN về bán CPQ cho NLĐ
25-11-2019
CBTT QĐ số 456/NVC về Quyết định của CT HĐQT về việc triển khai phương án bán CP quỹ cho NLĐ
11-09-2019
CBTT số 364/NVC Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán CPQ cho NLĐ
20-08-2019
CBTT CV 334/NVC về việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của bà Võ Thanh Thùy Trang
19-08-2019
CBTT CV 335/NVC điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và kèm Thông báo 336/TB-NVC ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2018 và để lấy ý kiến bằng văn bản
16-08-2019
CBTT NQ số 327/NQ-HĐQT về việc chia cổ tức 2018 và bán Cổ Phiếu Quỹ cho NLĐ

File Đính Kèm

NQ 327(14.8.2019)_signed

15-08-2019
CBTT TB số 331/TB-NVC về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng VB
15-01-2019
CBTT CV số 18/NVC về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
15-01-2019
CBTT BC số 17/NVC về BC kết quả mua lại CPQ
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

20-12-2018
CBTT CV số 513/NVC về giao dịch mua lại CPQ của nhân viên nghỉ việc
10-12-2018
CBTT NQ 498/NQ-HĐQT và CV 499/NVC về mua lại cổ phần của nhân viên nghỉ việc Hoàng Lê Minh để làm cổ phiếu quỹ
31-10-2018
CBTT NQ 448/NQ-HĐQT và TB số 449/TB-NVC về thay đổi thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
03-10-2018
CBTT BB 406/BB + NQ 407/NQ - ĐHĐCĐ về xin ý kiến bằng văn bản xin bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ ; Mã ngành: 4933
25-09-2018
CBTT TB số 397/TB-NVC Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
21-09-2018
CBTT NQ số: 394/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
27-08-2018
CBTT CV số 347/NVC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện cho cổ đông hiện hữu chia cổ tức năm 2017 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng VB
27-08-2018
CBTT CV số 352/NVC về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
27-08-2018
CBTT NQ 346/NQ-HĐQT về Chốt danh sách chia cổ tức năm 2017
27-08-2018
CBTT CV 351/NVC Báo cáo kết quả giao dịch mua lại CPQ
22-08-2018
CBTT Nghị Quyết số 340/NQ- HĐQT về chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh

File Đính Kèm

nghi-quyet-so-340

22-08-2018
CBTT BB 341/BB + NQ 342/NQ -ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017
30-07-2018
CBTT CV 301/NVC về giao dịch mua cổ phiếu quỹ của nhân viên nghỉ việc
23-07-2018
CBTT CV số 298/NVC về ngày ĐK cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017
18-07-2018
CBTT NQ số 280/NQ-HĐQT thông qua chốt DS cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng VB về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017
12-07-2018
CBTT NQ số 240/NQ-HĐQT thông qua phương án mua lại CP hạn chế đã nghỉ việc để làm CP Quỹ
03-05-2018
CBTT NQ số: 136/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

11-12-2017
Thông báo về việc đăng ký Giao dịch tại sàn UPCOM (HNX)
09-12-2017
Thông tin tóm tắt về Tổ chức đăng ký Giao dịch Upcom (MCK: VET)

File Đính Kèm

Ban CBTT Upcom - Navetco

09-12-2017
CBTT TB số 1600/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

File Đính Kèm

1600-của HNX.PDF

09-12-2017
CBTT QĐ 989/QĐ-SGDHN về việc Chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2016

19-07-2016
CBTT TB 295/TB -NVC Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán VSD và đăng ký giao dịch CP trên hệ thống GDCK của Công ty đại chúng
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2014

15-10-2014
CNTT CV số 363/NVC Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
Logo Website CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC