Sản Phẩm

Sát trùng chuồng trại DECOXID 200

DECOXID 200

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại REBENCID 50

REBENCID 50

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại REBENCID

REBENCID

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại NAVETKON-S

NAVETKON-S

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại NAVET-IODINE

NAVET-IODINE

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại NAVETCIDE

NAVETCIDE

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại CHLORAMIN-T

CHLORAMIN-T

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại BENKOCID

BENKOCID

Thuốc sát trùng chuồng trại

Kháng sinh B-K-A

B-K-A

Thuốc sát trùng chuồng trại

Kháng sinh THUỐC ÚM GÀ, VỊT

THUỐC ÚM GÀ, VỊT

Thuốc bột kháng sinh hoà tan vào nước uống

Kháng sinh T.T.S-PLUS

T.T.S-PLUS

Thuốc bột kháng sinh cho uống hoặc trộn vào thức ăn

Kháng sinh TERRA-COLIVIT

TERRA-COLIVIT

Thuốc bột kháng sinh hoà tan vào nước uống

Icon động, để lại yêu cầu