Thông tin từ Phòng Dịch tễ Thú y thuộc Cục Thú y về Vắcxin Dịch tả heo Châu Phi

Thông tin từ Phòng Dịch tễ Thú y thuộc Cục Thú y về Vắcxin Dịch tả heo Châu Phi NAVET-ASFVAC của Công ty Thuốc Thú y TW NAVETCO

Thông tin từ Phòng Dịch tễ Thú y thuộc Cục Thú y về Vắcxin Dịch tả heo Châu Phi NAVET-ASFVAC của Công ty Thuốc Thú y TW NAVETCO

Gợi Ý Sản Phẩm

Sát trùng chuồng trại DECOXID 200

DECOXID 200

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại REBENCID 50

REBENCID 50

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại REBENCID

REBENCID

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại NAVETKON-S

NAVETKON-S

Thuốc sát trùng chuồng trại

Sát trùng chuồng trại NAVET-IODINE

NAVET-IODINE

Thuốc sát trùng chuồng trại

Icon động, để lại yêu cầu